Nezmeškejte jedinečnou nabídku - máme poslední volná místa!

Po stopách českých dějin

v Rakousku

s Jaroslavem Čechurou

Po vydařených cestách za poznáním do Athén a Říma vám Klub Pátečníků

přináší další jedinečný zážitek!

 

Vydejte se s Jaroslavem Čechurou po stopách českých dějin do Rakouska!

 • Zajímá vás česká historie a informace ze školy pro vás byly nedostatečné.
 • Chcete si rozšířit znalosti českých dějin a propojit si zajímavé souvislosti.
 • Chcete se vzdělávat zábavnou formou s jedním z nejvyhlášenějších českých historiků.
 • Chcete nevšední zážitek, který budete sdílet se skupinou podobně smýšlejících a inspirativních lidí.
 • Chcete poznat nové přátele, se kterými se budete potkávat i po návratu z cesty.
 • Rádi cestujete, jste zvídaví, trávíte rádi čas v příjemné společnosti, máte rádi dobré jídlo a třeba i víno.

Tolik zajímavých informací o českých dějinách vám ve škole neřekli...

Přinášíme vám jedinečný zážitek! Po vydařených cestách za poznáním antiky do Athén a Říma vám Klubu Pátečníků dává možnost vydat se po stopách českých dějin do Rakouska. Tuto skvělou příležitost nabízíme pouze pro čestné členy Klubu Pátečníků.

Znovu se vydáme netradičně za přednáškami a vzděláním my! V posledních měsících se v přednáškách věnujeme Perličkám z české historie se známým historikem Jaroslavem Čechurou. Teď nám nezbývá než doplnit další dílky našich vědomostí a vydat se na cestu za poznáním české historie za hranice!

Jak jistě víte, Jaroslav Čechura není žádný nudný historik, ba právě naopak. Zabývá se pikantními tématy, jako jsou třeba levobočkové českých králů, čarodějnické procesy, kriminalita, milenci a milenky českých králů a královen, sexuální život našich předků... A tak je jisté, že se nejen dozvíte spoustu důležitých informací, ale zaručeně se i pobavíte.

Kdy pojedeme?

Do Rakouska se společně vydáme v termínu 11.-15.9.2024.

 • Středa 11.9.: ráno odjezd z Prahy, Znojmo (rotunda sv. Kateřiny), oběd, Dürrenkrut (bitva na Moravském poli), ubytování v lázeňském městě Baden, večeře
 • Čtvrtek 12.9.: klášter Heiligenkreuz, oběd, Laxenburg - vyhlídkový vláček po zámeckém parku a návštěva zámku Franzensburg, večeře a fakultativní kulturní program v Badenu
 • Pátek 13.9.: Salzburg: ubytování, prohlídka města, oběd, muzeum - rodný dům W. A. Mozarta, pevnost Hohensalzburg, večeře, fakultativní kulturní program - koncert klasické hudby
 • Sobota 14.9.: hrad Ambras, oběd, Innsbruck - prohlídka města, hrobka císaře Maxmiliána, návrat do Salzburgu, večeře
 • Neděle 15.9.: klášter Zwettl, oběd, návrat do Prahy

Jaká zajímavá místa navštívíme?

Cestu zahájíme v Praze, odkud společně vyrazíme pronajatým autobusem do Znojma. Tam navštívíme rotundu sv. Kateřiny (nachází se zde unikátní přemyslovský rodokmen). Pak se už přesuneme přes hranice a podíváme se na dějiště bitvy na Moravském poli, do dolnorakouské vsi Dürrenkrut. Ubytujeme se v hotelu v lázeňském městě Baden, kde strávíme 2 noci.

Následující den ráno se vydáme na prohlídku nedalekého cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz. Po obědě vyrazíme do Laxenburgu, kde se projedeme vyhlídkovým vláčkem po zámeckém parku až k zámku Franzensburg, který navštívíme.  Večer nás čeká fakultativní kulturní program v Badenu.

Třetí den ráno se přesuneme do Salzburgu - města, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Ve městě, které se proslavilo jako rodiště W. A. Mozarta, strávíme v hotelu 2 noci. Můžeme se těšit na prohlídku města, návštěvu Mozartova rodného domu a podíváme se i do pevnosti Hohensalzburg. V Salzburgu nás čeká také fakultativní kulturní program - koncert klasické hudby.

Čtvrtý den se vydáme na prohlídku hradu Ambras nedaleko Innsbrucku.  Odpoledne nás čeká prohlídka Innsbrucku a mimo jiné navštívíme hrobku císaře Maxmiliána. Do Salzburgu se vrátíme až ve večerních hodinách.

Poslední den ráno se vydáme zpět do Prahy. Po cestě nás čeká prohlídka kláštera Zwettl.

 

Jediná památka někdejšího přemyslovského hradu je docela velká rotunda, která se dnes nachází na dvoře někdejšího znojemského pivovaru. Uvnitř najdete unikátní, namalovaný rodokmen Přemyslovců od mytického počátku až do 40. let 12. století. Přemysl Oráč je tam vyobrazen s pluhem jako praotec rodu. Znojmo bylo tzv. přemyslovským údělným knížectvím, Morava byla rozdělena na tři části (tzv. úděly): olomoucký, brněnský a právě znojemský. Ve Znojmě zemřel rovněž poslední mužský člen lucemburského rodu Zikmund (1437).
Vesnička, tradičně nazývaná v české historii Suché Krůty (Dürrenkrut), leží na jih od Břeclavi. Dne 28. srpna 1278 zde byla svedena bitva mezi českým králem Přemyslem Otakarem II. a římským králem Rudolfem I. Habsburským (podporoval jej uherský král Ladislav IV). V krvavé bitvě byl český král nejen poražen, ale přímo zabit. Tradičně se tento výsledek střetnutí klade za vinu Vítkovcům (praotcům pozdějších Rožmberků), kteří panovníka zradili. Ostatky mrtvého krále byly vystaveny na náměstí před chrámem sv. Štěpána ve Vídni, a to jako důkaz, že je tento mocný vladař mrtev. Byl to jediný Přemyslovec královské epochy, který padl v bitvě. Podobně jediným Lucemburkem byl "slepý" král Jan (1346, Kresčak).
Cisterciácký klášter Heiligenreuz je nejstarším založením tohoto řádu v Rakousku, ale i ve střední Evropě. Byl založen již v roce 1133. Je dodnes živým klášterem a má vůbec největší počet členů ze všech existujících klášterů tohoto řádu. Přicházejí sem mladí mužové doslova z celého světa. Zakladatelem byl rakouský rod Babenberků. Je zde také rodová hrobka. S poslední členkou rodu Markétou, tehdy padesátiletou ženou, se oženil dvacetiletý Přemysl Otakar II. Tím získal nárok na rakouské země. Manželství bylo posléze papežem rozvedeno. Klášter má i další vztah k českým zemím -  byl odtud založen klášter Zlatá Koruna u Českého Krumlova.
Baden je proslulé rakouské lázeňské město. Svůj věhlas drží dlouhodobě, slavné bylo zejména v pozdní době Rakousko-Uherska za Franze Josefa I. Starý císař sem jezdil každoročně. Znali jej už staří Římané. Lázně byly vyhledávány řadou osobností, zvláštní skupinu tu tvořili hudební skladatelé (Beethoven, Johann Strauss aj.). Lázně disponují řadou horkých sirných pramenů.
Ambras je renesanční zámek stojící nad tyrolským hlavním zemským centrem Innsbruckem. Byl postaven v 16. století na základech hradu rodiny von Dießen-Andechs z 10. století, pobořeného roku 1133 a přestavěného ve 14. století. Kulturní a historický význam zámku je spjat s osobou arcivévody Ferdinanda II., který jej dal postavit a připsat jako majetek své manželce Filipíně Welserové. Od roku 1563 do roku 1595 zámek sloužil jako jejich bydliště a jako muzeum pro Ferdinandovy sbírky umění, přírodnin a kuriozit, přivezené zčásti z Křivoklátu.
Proslulé město, rodiště W. A. Mozarta, sídlo arcibiskupa. Z jeho početných památek (město je na seznamu kulturního dědictví UNESCO) vyniká rozlehlý arcibiskupský hrad nad městem. Je dostupný poměrně snadno lanovkou. Jako muzeum funguje Mozartův rodný dům. Počátky města jsou spojeny s Římany. Ve středověku se jednalo o církevní stát, jakési duchovní knížectví. Jedním z arcibiskupů zde byl ve 12. století i Vojtěch III., syn krále Vladislava II. Pro nás může být rovněž zajímavou skutečností, že ve stejné době, kdy probíhaly ve Velkých Losinách čarodějnické procesy, byl Salzburg svědkem podobných událostí. Zde byly procesy namířeny proti mladým lidem, žijícím na okraji společnosti.
Klášter Zwettl pro cisterciáky založil rod Kuenringů před polovinou 12. století. Zwettl znamená česky Světlá. Přepokládá se, že klášter vznikl původně na slovanské půdě. Klášter měl majetky i v Čechách. Je pravděpodobné, že jeho zásluhou vzniklo město Třeboň, kde měl být původně klášterní dvorec. Teprve ve 14. století jej získali bratři z Rožmberka a založili zde slavný klášter augustiniánů kanovníků. Vlastní klášterní stavba v Zwettlu je vrcholně gotická, tím se i architektonicky liší od původně románského Heiligenkreuzu. Pro české dějiny má stejnojmenné město i ten zásadní význam, že se zde v létě roku 1620 shromažďovalo císařské vojsko, které táhlo na podzim toho roku do Čech a zvítězilo v bitvě na Bílé hoře. 
Innsbruck je hlavním městem rakouské spolkové země Tyrolsko. V bezprostřední blízkosti města se nacházejí vysoké hory, na severu Hafelekar (2334 m) a na jihu Serles (2718 m). Od roku 1420 byl Innsbruck residencí tyrolského hraběte Fridricha IV. Habsburského a během 15. století zde vznikla řada významných staveb: Stará radnice s městskou věží, Hofburg, Ottův hrádek a Stará zbrojnice. Roku 1485 zde iniciátor "Kladiva na čarodějnice" Heinrich Institoris zahájil čarodějnické procesy, které však byly ještě téhož roku zastaveny. Od konce 15. století až do své smrti roku 1519 zde sídlil císař Maxmilián I. Habsburský.
Hofkirche (Dvorní kostel) je gotický kostel v Innsbrucku. Kostel byl postaven v roce 1553 císařem Ferdinandem I. jako památník jeho dědečkovi, císaři Maxmiliánovi I., jehož kenotaf uvnitř se může pochlubit pozoruhodnou sbírkou německé renesanční sochařské práce. Ačkoli Maxmiliánův testament nařizoval, aby byl pohřben v kapli hradu ve Wiener Neustadtu, ukázalo se, že je nepraktické tam postavit velký památník, jehož plány podrobně dohlížel, a Ferdinand I. jako vykonavatel plánoval výstavbu nového kostela a kláštera v Innsbrucku pro vhodný památník. Nakonec však Maxmiliánův jednoduchý hrob zůstal ve Wiener Neustadtu a Hofkirche slouží jako kenotaf.

Neváhejte ani minutu. Máme pouze pár volných míst!

Pojďte se setkat se členy Klubu Pátečníků netradičně!

Tento exkluzivní "pátečnický výjezd" má omezený počet míst pouze pro 20 účastníků a už jich moc nezbývá... Někteří účastníci posledních cest do Athén a Říma si svá místa zarezervovali okamžitě. Přihlaste se co nejdříve, ať máte své místo jisté a nepřijdete o jedinečný zážitek.

 

 

Kde budeme ubytovaní?

První 2 noci strávíme v lázeňském městě Baden ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sacher Baden. Je to bývalý lovecký zámeček z roku 1881, ve kterém se scházela šlechta i umělci. Z některých pokojů a hotelové terasy je výhled na Vídeňský les a zříceninu hradu Rauhenstein. Volný čas si můžete zpříjemnit v hotelové knihovně, sauně či fitness centru. V hotelu je snídaně servírovaná formou bufetu.

Další 2 noci budeme bydlet v Salzburgu ve čtyřhvězdičkovém hotelu H+ Hotel Salzburg. Také tento hotel disponuje fitness i wellness centrem. Snídaně je podávaná formou bufetu.

Jaroslav Čechura nás provede po stopách českých dějin.

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. je věhlasný český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Napsal desítky populárních knih, mezi nimi například: Ženy a milenky českých králů, Kriminalita a každodennost v raném novověku, V pavučinách času: Dobrodružný život našich předků, Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století.

V Klubu Pátečníků ho můžete znát z pikantního cyklu přednášek Perličky z české historie.

V ceně společné cesty není následující (ale pomůžeme vám tyto služby zajistit):

- Cestovní pojištění: Jestliže nemáte vlastní cestovní pojištění, dáme vám doporučení na kvalitní pojištění pro tento druh dovolené.

- Strava (obědy / večeře): V rámci programu máme naplánované pauzy na jídlo. Je jen na vás, zda se přidáte k nám do vybraných restaurací nebo si vyberete vlastní možnost stravování.

- Fakultativní kulturní program: Pokud vám společný program nebude stačit, máme pro vás připravený další, fakultativní, kulturní program.

Co je v ceně této "poznávačky"?

 • Ubytování se snídaní (formou bufetu) ve 4hvězdičkových hotelech včetně všech pobytových tax a poplatků
 • Autobusová doprava na celou cestu vlastním pronajatým autobusem (autobus je pohodlný, klimatizovaný, s velkým zavazadlovým prostorem)
 • Náš skvělý průvodce - profesor Jaroslav Čechura
 • Veškeré vstupy v rámci programu (rotunda sv. Kateřiny, klášter Heiligenkreuz, zámek Franzensburg + vyhlídkový vláček, pevnost Hohensalzburg, muzeum W. A. Mozarta, hrad Ambras, hrobka císaře Maxmiliána, klášter Zwettl)
 • Organizace pobytu
 • Jsme tu kdykoliv pro vás, pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci.

Fakultativní program

 • Pro zpříjemnění cesty autobusem nás každý den čeká degustace vín z regionů, kterými zrovna budeme projíždět. Nyní se someliérem vybíráme ta nejlepší vína.
 • V Salzburgu se můžete zúčastnit koncertu klasické hudby - výběru nejznámějších Mozartových skladeb.
 • Pokud chcete cestu pojmout opravdu kulturně, máme pro vás připravený fakultativní večerní program také v Badenu.
 • Více informací o fakultativním programu vám sdělíme s předstihem.

Kolik to bude stát?

Cena poznávacího pobytu je pro členy Klubu Pátečníků 34.537 CZK včetně DPH.

Věříme, že s sebou chcete vzít někoho z rodiny či přátel. Proto pro vás máme skvělý bonus! Za každou další osobu, která s vámi pojede, získáte slevu 10 tisíc korun!

Za druhou a další osobu, která pojede s vámi, tak zaplatíte pouze 24.537 CZK včetně DPH.

(Ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.)

Rádi vám vystavíme fakturu na vaši firmu.

Co když chci jet sám / budeme tři?

Pokud máte zájem o ubytování v jednolůžkovém či vícelůžkovém pokoji, kontaktujte nás na e-mailu podpora@patecnici.cz nebo na telefonu +420 603 766 438. Ověříme možnosti hotelu a pošleme vám finální cenu.

Podívejte se na slova Pátečníků, kteří s Jaroslavem Čechurou

v Rakousku byli v čevnu:

Jaroslav Čechura:

Veronika a Roman:

Magdalena a Václav:

Zdeňka a Josef:

Pokud vám cokoliv nebude jasné nebo budete něco potřebovat, napište nám na podpora@patecnici.cz nebo zavolejte na +420 603 766 438.

Rakousko je plné stop po českých dějinách...

Počet míst je omezený a někteří z účastníků cest do Athén a Říma již mají místo předem zamluvené. Kdo se přihlásí jako první, ten s námi pojede!

Rezervace místa je zatím nezávazná.

 

Nezávazně přihlásit se můžete ZDE:

Vaše rezerace je zatím nezávazná. Po vyplnění vašich údajů se vám ozveme.

 

Pokud si budete vaším rozhodnutím jisti, zašleme vám fakturu. Rádi vám ji vystavíme také na firmu. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Potom už naše 20členná skupina z Klubu Pátečníků (ti, co se přihlásí jako první) vyrazí po stopách české historie do Rakouska. V průběhu 5 dní se budete moct na cokoliv zeptat skvělého historika Jaroslava Čechury.