Perličky

z české historie

Perličky

z české historie

cyklus přednášek

Vydejte se na pouť za perličkami českých dějin, kterou vás provede prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., specialista na život poddaných, jejich vztahy, sexualitu, kriminalitu, rebélii, ale i politiku v pozdním středověku a novověku.

Jaroslav Čechura se nebojí témat, která jiní raději nezkoumají.

Věděli jste například, že mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku? Že naivní stavové netušili, co je po Bílé hoře čeká? Že Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál? Nebo že Jakub Krčín z Jelčan byl kromě excelentního manažera taky pijanem a sukničkářem? Anebo že „zimní král” Fridrich Falcký přeplaval Vltavu, což byl na tehdejší dobu velmi kvalitní sportovní výkon?

Dozvíte se:

Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly?

Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?

Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna,“ tabu nebo nebyl?

Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

Co obsahuje

Cyklus Perličky z české historie ?

Přenášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

SEX V DOBĚ TEMNA

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let a opírá se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. V přednášce se například dozvíte:

- Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna“, tabu nebo nebyl?
- Jakou roli hrál takzvaný sňatkový pragmatismus?
- Jaký význam se přisuzoval slibu manželství?
- Jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?
- Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly, a s nemanželskými dětmi?
- Jak byly trestány sexuální delikty počínaje znásilněním a incestem konče?
- Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

To jsou jen některé otázky, na které najdete v přednášce odpovědi. Leckoho možná velmi překvapí...

VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

- Proč se proti němu vzbouřila vyšší šlechta v čele s moravským markrabětem Joštem?
- Z jakého důvodu nikdy neuměl sbírat a vyhodnocovat důležité informace?
- Proč nezvládal správně reagovat ve vyhrocených situacích?
- V jaké situaci se nacházel, když stanul v čele Českého království po smrti otce Karla IV.?
- Z čeho pramenila jeho neschopnost?
- Proč si Jaroslav Čechura myslí, že byl pravděpodobné homosexuálem?

Poznejte Václava IV. Jako člověka i jako krále, který uvízl v komplikované situaci po smrti svého otce Karla IV.

ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? V přednášce se dozvíte:

- Jaké byly odlišnosti perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jedné a losinských protokolů na straně druhé?
- Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?
- Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?
- Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?
- Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Chcete vědět:

- Jaká byla geneze událostí vedoucí k roku 1618?
- Co české stavy podcenily a proč?
- Kdo to všechno vlastně platil?
- Jaké byly klíčového osobnosti onoho dění?
- Co znamenala bitva na Bílé hoře pro stavy a další dekády?
- Jak probíhaly všední dny během let 1618 až 1620?

Prozkoumejte dva divoké roky z kulturního, hospodářského a politického hlediska s vhledem do běžného života tehdejších lidí.  

JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Díky přednášce:

- Poznáte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře.
- Zjistíte, jaký byl jeho rodinný původ a kořeny.
- Do detailu prozkoumáte jeho osobní život.
- Objevíte obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.
- Zjistíte, jaký byl Jakub Krčín z Jelčan doopravdy.

Nahlédněte do „běžného dne” slavného rybníkáře, manažera a téměř obyčejného člověka.

ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

- Jak vypadal český venkov v době pobělohorské?
- Jak se jevila navenek poměrně jednolitá venkovská společnost v celé své složitosti?
- Jak vypadal každodenní „chléb” obyčejného rolníka?
- Jak na tom byly okrajové skupiny venkovské společnosti, jako byli tuláci, cikánské obyvatelstvo, zběhlí poddaní apod.?
- Jak fungovala migrace a mobilita venkovského obyvatelstva?

Objevte novověký venkov tak, jak ho neznáte.

STŘÍBRO: ZDROJ PROSPERITY STŘEDOVĚKÝCH ČECH

Stříbro hrálo klíčovou roli v prosperitě středověkých Čech, zejména ve 13. a 14. století. Objemné naleziště stříbra v Kutné Hoře a dalších lokalitách představovaly značný ekonomický zdroj pro české království. Těžba a zpracování stříbra nejenže přinesly bohatství a moc českým panovníkům, ale také podnítily ekonomický rozvoj, včetně růstu měst, obchodu a řemesel. Stříbro z Čech bylo vysoce ceněné a jeho obchodní cesty sahaly až do vzdálených částí Evropy. Toto období také vidělo vznik pražského groše, jedné z nejdůležitějších středověkých mincí, která posílila českou ekonomickou a politickou pozici v Evropě.

NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

Toto téma odkrývá zajímavé souvislosti mezi mocí a penězi v dějinách. Během středověku a raného novověku byla finanční situace panovníků často nejistá a problematická, ať už z důvodu válčení, stavby monumentálních staveb či podpory umění a vědy. Někteří králové se zadlužovali až po uši, čímž ovlivňovali nejen svou vlastní vládu, ale i ekonomickou stabilitu celé země. Jací králové byli nejvíce zadlužení a jaký to mělo dopad na politickou a ekonomickou situaci země?

ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

Husitské hnutí, které se odehrálo ve 14. a 15. století, zanechalo hluboké stopy nejen v historii Čech, ale i ve světových dějinách. Tato doba byla charakterizována náboženskými, společenskými a politickými změnami, které ovlivnily nejen tehdejší českou společnost, ale i Evropu jako celek. Přednáška se zaměřuje nejen na samotný život a dílo Mistra Jana Husa, ale i vznik husitství, jeho ideály a boje, které vyvrcholily v husitské války.

JAGELLONSKÁ EPIZODA

Jagellonské dynastie vládla v Čechách od konce 15. století do začátku 16. století. Toto období je zajímavé nejen z politického a vojenského hlediska, ale také z kulturního a sociálního. Jak se dostal Ladislav Jagellonský na český trůn? Zaměříme se na jeho vládu a vztahy s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Polskem a Uherskem. Důležitým tématem je také jeho manželka Anna Jagellonská a její vliv na české dějiny. V době vlády Jagellonců u nás nastal kulturní rozkvět.

POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNU

Tento přechod z Jagellonské dynastie na Habsburky měl zásadní důsledky pro české dějiny a politickou krajinu Evropy. Přednáška se věnuje událostem, které vedly k nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn po bitvě u Moháče v roce 1526 a jeho spojení s Českým královstvím a říší Svaté říše římské. Dále se zabývá důsledky habsburské vlády pro Čechy, včetně náboženských konfliktů a vzestupu protihabsburského odporu, který později vyústil v třicetiletou válku. Jaký vliv měli Habsburkové na českou kulturu a hospodářství a jaké bylo jejich postavení v rámci evropské politiky a diplomacie?

Kniha Kronika jednoho šílenství

s podpisem Jaroslava Čechury

Kniha Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století se věnuje nejznámějším případům čarodějnických procesů na území českých zemí, které se odehrály na severní Moravě, zejména na Velkolosinsku a Šumpersku, v závěru 17. století. Na základě rozsáhlého a dosud málo zpracovaného materiálu kniha sleduje osudy žen i mužů obviněných z čarodějnictví, jejich každodenní život a obzor, přičemž ze zkoumání vyvstává poněkud jiný obraz čarodějnic a čarodějnictví, než bývá obvykle tradován v historické literatuře. Pozornosti se dostává pochopitelně i nejznámějším protagonistům procesů, jejichž osudy zvěčnil film Kladivo na čarodějnice – děkanu Kryštofu Lautnerovi a inkvizitorovi Bobligovi. Díky zpřístupnění výslechových protokolů, které jsou obsáhle citovány, nabízí kniha dramatický čtenářský zážitek.

Získejte cyklus

přednášek na téma:

Perličky z české historie:

Rozsáhlý cyklus Akademie české historie
5 997 Kč
Cyklus 49 přednášek
Akademie české historie
49 přednášek
neomezený přístup k záznamům
vždy k dispozici
seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů
+ bonus: Petr Čornej: O smyslu českých dějin

Kdo vás bude přednáškami provázet?

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

historik specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Proč zakoupit cyklus Perličky z české historie?

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.

Jaké přednášky obsahuje Balík

STŘEDOVĚK a NOVOVĚK?

Pro více informací rozklikněte +

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu.
- Délka 127 minut.
- Petr Hora Hořejš

6. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. - Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

7. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

8. SEX V DOBĚ TEMNA

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. - Jaroslav Čechura

9. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? - Jaroslav Čechura

10. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. - Jaroslav Čechura

11. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. - Jaroslav Čechura

12. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova? - Jaroslav Čechura

Co obsahuje Akademie české historie

"Cyklus 49 přednášek" ?

49 přednášek od 4 předních českých historiků

STŘEDOVĚK

1. VZNIK ČESKÉHO STÁTU

- Včetně úvodu „Kdo jsme a odkud jsme přišli“
- Časové období: 845–1000
- Délka 101 minut
- Petr Čornej

2. CIVILIZAČNÍ PROMĚNY VE 13. STOLETÍ

- Včetně podstatných událostí předchozího období
- Časové období: 1000–1306
- Délka 122 minut
- Petr Čornej

3. NAŠE DĚJINY JEDNÍM TAHEM

- Směřování českých dějin, uzlové body historie půldruhého tisíciletí dlouhé, vrcholy a pády
- Délka 144 minut.
- Petr Hora Hořejš

4. VLÁDA KARLA IV.

- Včetně vlády Lucemburků
- Časové období: 1310–1400
- Délka 90 minut
- Petr Čornej

5. VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

- Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.
- Jaroslav Čechura

6. HUSITSTVÍ A ZROD STAVOVSKÉHO STÁTU

- Časové období: 1400–1526
- Délka 104 minut
- Petr Čornej

7. STŘÍBRO - ZDROJ PROSPERITY ČECH

- Stříbro - zdroj prosperity středověkých Čech
- Jaroslav Čechura
- Délka: 65 minut

8. NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

- Naši králové a jejich dluhy
- Jaroslav Čechura
- Délka: 69 minut

9. ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

- Čechy v době Husově
- Jaroslav Čechura
- Délka: 73 minut

10. JAGELLONSKÁ EPIZODA

- Jagellonská epizoda
- Jaroslav Čechura
- Délka: 58 minut

11. HUSITSKÁ REVOLUCE

- Husitská revoluce (1419-1458)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 18.9. ve 20:00, následně záznam

RANÝ NOVOVĚK

12. POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ

- Počátky Habsburků na českém trůně
- Jaroslav Čechura
- Délka: 66 minut

13. VSTUP DO RANÉHO NOVOVĚKU

- Včetně Třicetileté války
- Časové období: 1526–1648
- Délka 83 minut
- Petr Čornej

14. STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

- České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem.
- Jaroslav Čechura

15. JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

- Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
- Jaroslav Čechura

16. SEX V DOBĚ TEMNA

- Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let, které se opírá o bohatou dokumentaci jihočeských archivů.
- Jaroslav Čechura

17. ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

- Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?
- Jaroslav Čechura

18. ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

- Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin?
- Jaroslav Čechura

19. BAROKNÍ A OSVÍCENÁ ČECHIE

- Včetně období tereziánských a josefínských reforem
- Časové období: 1650–1790
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

20. DVĚ STAVOVSKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě stavovská povstání (1547 a 1618)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 16.10. ve 20:00, následně záznam

21. DVĚ ROLNICKÁ POVSTÁNÍ

- Dvě rolnická povstání (1680 a 1775)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 13.11. ve 20:00, následně záznam

DLOUHÉ

19.STOLETÍ

22. VELCÍ REFORMÁTOŘI MARIE TEREZIE A JOSEF II.

- Hluboké a všestranné reformy matky a syna položily základy modernímu státu
- Délka 127 minut
- Petr Hora Hořejš

23. DLOUHÉ 19. STOLETÍ

- Časové období: 1790–1890
- Délka 100 minut
- Petr Čornej

24. ŽIVOT ZA CÍSAŘE PÁNA

- Žalář národů? Nikoli. Slušný a rychle se rozvíjející demokratický stát.
- Délka 140 minut
- Petr Hora Hořejš

25. KONEC STARÝCH ČASŮ

- Včetně Velké války a vzniku Československa
- Časové období: 1890–1918
- Délka 98 minut
- Petr Čornej

26. REVOLUČNÍ ROK 1848

- Revoluční rok 1848
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání: 11.12. ve 20:00, následně záznam

ČESKÁ HISTORIE PŘED

2.SVĚTOVOU VÁLKOU

27. VZNIK MALÉHO STÁTU NA TROSKÁCH MNOHEM VĚTŠÍHO

- Peripetie zrodu ČSR. Zhoubný nacionalismus, válka, „svatá trojice“ TGM, Beneš, Štefánik.
- Délka 168 minut
- Petr Hora Hořejš

28. VÝHRY A PROHRY PRVNÍ REPUBLIKY

- V poválečném světě bez opravdových spojenců a s chybným přístupem k vlastním menšinám doma.
- Délka 149 minut.
- Petr Hora Hořejš

29. KONFLIKTNÍ ZAČÁTKY PRVNÍ REPUBLIKY

- Délka 116 minut
- Petr Hora Hořejš

30. MASARYKOVCI

- Délka 168 minut.
- Petr Hora Hořejš

31. MASARYKOVCI ZE ZÁKULISÍ

- Délka 117 minut.
- Petr Hora Hořejš

32. NÁRODNÍ VERSUS NÁRODNOSTNÍ STÁT

- Vznik ČSR v říjnu 1918 a co tomu historicky předcházelo.
- Délka 98 minut
- Petr Pithart

33. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Včetně „Mnichova“.
- Časové období: 1918–1938
- Délka 102 minut
- Petr Čornej

34. POLITICKÝ ŽIVOT PRVNÍ REPUBLIKY

- Období 1919 - 1938
- Délka 107 minut
- Petr Pithart

35. PROTI RAKOUSKU, VZNIK ČSR

- Proti Rakousku, vznik ČSR (1914-1918)
- Jaroslav Čechura
- Živé vysílání 15.1.2025 ve 20:00, následně dostupný záznam

VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

36. TŘI VÁLKY MINULÉHO STOLETÍ

- Kdo kterou vyhrál a zda vůbec někdo? Co je Německo? Rusko? EU? Co jsme my? Čím vůbec chceme být? Kdo nás pořád zrazuje (my sami sebe...?)
- Délka 121 minut
- Petr Pithart

37. PROTEKTORÁT A NÁSTUP KOMUNISTŮ

- Časové období: 1939–1949.
- Délka 108 minut
- Petr Čornej

38. MNICHOV I

- Co všechno z něho pošlo: 2. republika, Protektorát, ale také léta poválečná (až do února 48)
- Délka 113 minut
- Petr Pithart

39. MNICHOV II

- Böhmen und Mähren, 2. světová válka, československý exil (Londýn/Moskva) a poválečné uspořádání střední Evropy.
- Délka 126 minut
- Petr Pithart

40. DRUHÁ REPUBLIKA

- Délka 132 minut
- Petr Pithart

41. POVÁLEČNÉ ZMĚNY

- Odsun sudetských Němců, nástup komunismu 1945–1949; padesátá léta.
- Délka 132 minut
- Petr Pithart

42. ÚNOR 1948

- Délka 93 minut
- Petr Pithart

43. EVROPA PO VÁLCE

- Nástup sociálního státu v Evropě, železná opona a rozdíly za ní (poválečné Polsko, Maďarsko, ČSR), začátek sjednocující se Evropy.
- Délka 151 minut
- Petr Pithart

2. POLOVINA 20. STOLETÍ

44. NÁSTUP NEOLIBERALISMU VE SVĚTĚ

- Šedesátá léta ve Střední Evropě (vzpoury v Maďarsku, NDR, Polsku), Jan Pavel II.
- Délka 125 minut
- Petr Pithart

45. ČESKOSLOVENSKÁ ŠEDESÁTÁ LÉTA

- Role slovenského emancipačního hnutí. Iluze 68 a iluze o 68.
- Délka 134 minut
- Petr Pithart

46. „OSMAŠEDESÁTÝ“

- Co mu předcházelo – 60. léta; „68“ a nástup normalizace.
- Délka 138 minut
- Petr Pithart

47. ROZPAD SSSR

- Jelcin, Gorbačov, Putin a anno mirabilis ("rok zázraků" 1989).
- Délka 112 minut
- Petr Pithart

48. BILANCE NAŠEHO LISTOPADU

- (Převratu nebo revoluce?) Po třiceti letech.
- Délka 102 minut
- Petr Pithart

49. 1989 II

- Délka 107 minut
- Petr Pithart

BONUS: O SMYSLU ČESKÝCH DĚJIN

- Bonus: O smyslu českých dějin
- Petr Čornej
- 126 minut

9 důvodů, proč vstoupit do 

Online Akademie české historie

Získáte velmi dobře stravitelný způsob prezentace historie.

 Snadno pochopíte naše dějiny od vzniku českého státu do současnosti.

Seznámíte se s názory a vědomostmi špičkových expertů.

Dostanou se k vám unikátní informace ze setkání Pátečníků.

Poznáte vzdělané lidi, kteří se dívají do budoucnosti s optimismem.

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv.

Akademie české historie je vhodná i pro zájemce “začátečníky”.

Pokud chcete akademii někomu věnovat, zašleme vám dárkový certifikát.

Dostanete 30denní garanci vrácení peněz.