Velké postavy antické a středověké filozofie

s Václavem Němcem

Velké postavy antické a středověké filozofie

cyklus 7 přednášek

o největších antických filozofech z vrcholného období a středověkých filozofech z období po pádu Římské říše až po renesanci

  • Antická řecká filozofie tvoří nejdůležitější součást (západní) antické filozofie. Rozvíjela se v období od 6. stol. př. n. l. do konce starověku.
  • Ve starověku se z filozofie oddělila astronomie, matematika a geometrie a dokonce tito filozofové položili základy většiny dalších věd.
  • V tomto přednáškovém cyklu se budeme bavit o osobnostech, které patřily do klasického období athénské filozofie (vrcholné období), kdy se pozornost soustřeďuje na člověka a lidskou společnost.
  • Středověcí filozofové z oblasti střední a západní Evropy a Středomoří v období po pádu Římské říše až po renesanci navazují na antické filozofické směry jako platónismus a novoplatónismus. Filozofie je však úzce propojená s křesťanskou teologií.
  • Sokrates, Platón, Aristoteles, Plótínos, Augustin, Tomáš Akvinský, Avicenna

Co získáte?

7 přednášek Václava Němce o největších antických filozofech z vrcholného období a středověkých filozofech.

Součástí přednášek jsou také pracovní listy od Václava Němce a tematické obrázky.

Každé téma je rozděleno na kratší úseky po cca 30 minutách, abyste se mohli k přednášce kdykoliv pohodlně vrátit.

...a mnohem víc.

Co obsahuje

Cyklus 7 přednášek o filozofii ?

Vidoe a audio záznam budete mít neomezeně k dispozici.

1. Přednáška: Sokrates
“Nejhorší nevědomost je zdánlivé vědění.”

Sokrates je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filozofie. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří pátrali po původu a příčinách světa, se soustředil na záležitosti člověka a společnosti. Cicero o Sokratovi prohlásil: „Snesl filozofii z nebe na zem.“

- Sokrates přišel s tím způsobem života a myšlení, který dnes nazýváme filozofií.
- Po Sokratově smrti probíhal ještě několik let spor o to, zda byl za bezbožnost a kažení mládeže odsouzen právem.
- Sokrates nenapsal žádné dílo, o jeho myšlení se můžeme dočíst u jiných autorů, zejména u Platóna, kterého dnes považujeme za Sokratova žáka. O Sokratovi psal také Xenofón nebo Aristoteles.
- Kdo to byli sofisté a proč s nimi byl Sokrates spojován? Čím se od sofistů odlišoval?
- Jak Sokrates smýšlel o moudrosti a vědění?
- Proč si Sokrates myslel, že má nedostatečné vědění na rozdíl od sofistů?
- Proč věštírna v Delfách Sokrata označila za nejmoudřejšího člověka?
- Proč měl Sokrates větší vědění než politici, básníci a odborníci?
- Co je to sokratovská metoda a proč tak zásadně ovlivnila západní kritické myšlení?
- Proč je před samotnou diskuzí podstatné položit otázku "co je to?"
- Sokratovská metoda je dodnes velmi aktuální, je to nástroj proti politické demagogii.
- Platón měl nedůvěru v demokracii, protože mu popravila jeho učitele.

2. Přednáška: Platón
“Když je něco rozumné, tak je to zároveň dobré.”

Platón je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec. Jméno Platón je pseudonym, jeho skutečné jméno bylo Aristoklés. Britský filozof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filozofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, která pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím.

- Co je to zbožnost, krásno, myšlenka a logos podle Platóna?
- Co Platón myslel slovem idea? Jaké kritérium podle Platóna máme pro určení správného a nesprávného?
- Proč je v různých Platónových dialozích Sokrates vyobrazován odlišně? Co tímto rozporem zamýšlel?
- Jaké termíny zavedli filozofové a dodnes se používají v evropských jazycích?
- Často používáme slova, aniž víme, co říkáme. Filozofie je tu od toho, aby nám pomohla pochopit, co slova znamenají.
- Platón byl hodně hravý a jeho texty nelze brát doslova.
- Jak funguje idea dobra podle Platóna? Jak propojuje nauku o idejích se svými přírodovědnými teoriemi?
- Podobenství o jeskyni: jak souvisí s dnešními lidmi?
- Své spisy psal formou rozprav mezi svým učitelem Sokratem a dalšími osobami. Sokrates v nich svými otázkami pomáhá vyvrátit nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

3. Přednáška: Aristoteles
“Porozumět tomu, co jest.”

Aristoteles byl nejvýznamnějším žákem Platóna a také vychovatelem Alexandra Makedonského. Vyučoval v Platónově Akademii. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Podle Aristotelova vzoru se učilo na evropských vysokých školách až do konce 18. století.

- Aristoteles byl odsouzen za rouhání bohům.
- Narozdíl od Platóna, který se zabýval otázkami člověka a společnosti, chtěl Aristoteles obsáhnout a uspořádat veškeré důležité vědění své doby. To zahrnovalo poznání o Zemi, obloze, přírodě, jazyku, společnosti, politice a umění.
- Položil základy různých věd: anatomie, astronomie, biologie, fyziky, ekonomie, etnografie, geografie, geologie, lingvistiky, logiky, meteorologie, politologie a dalších.
- Jak třídil věci podle rodů a druhů a proč je to stále aktuální pro současnou vědu?
- Proč každá změna musí mít svoji příčinu? Co tím Aristoteles myslel?
- Co je to jsoucno a co si Aristoteles myslí o nekonečnu?
- Co je to logika podle Aristotela?
- Jak se lišila nauka o přirozenosti podle Aristotela oproti dnešnímu pohledu?

4. Přednáška: Plótínos
„Každá duše má v sobě část toho, co je dole, zaměřené k tělu, a toho, co je nahoře, zaměřené k duchu.“

Plótínos, který se narodil v Egyptě, byl hlavním představitelem novoplatónismu. Byl žákem Ammónia Sakky z Alexandrie. Plótínos založil a vedl filozofickou školu v Římě. V Římě byl velmi uctívaný, a to například i u císaře Gallienuse. Chtěl založil město na základě Platónovy představy o státu, ale svůj nápad nezrealizoval. Jeho nauka měla zásadní vliv na formování křesťanské teologie.

- Plótínos se věnoval etickým otázkám a pojednání o světě.
- Co je to duše a duch podle Plótína?
- Co jsou to ideje podle Plótína a jak se liší jeho pohled oproti Platónovi?
- Co je to nejvyšší princip, tedy Dobro?
- Plótínos chtěl uspořádat Platónovo myšlení, tím se mu podařilo vytvořit originální filozofický systém.
- Jak chápal Bytí?
- Co je to Jedno neboli Absolutno?
- O co usiluje podle Plótínose lidská duše?
- Jaký mají mezi sebou vztah bůh a svět?
- Jak Plótínos vymezil subjekt a objekt?
- Co je příčinou všeho zla?
- Co si Plótínos myslel o reinkarnaci?

5. Přednáška: Augustin
„Jen láska zná umění jiné obdarovávat, a přitom sama bohatnout.“

Svatý Augustin nebo Aurelius Augustinus pocházel z Alžírska. Byl biskupem a církevním učitelem v pozdním římském císařství. V katolické církvi je považován za svatého, jeho svátek se slaví 28. srpna. Přezdívalo se mu učitel Západu a je jedním z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů. Je představitelem latinské platónsky orientované patristiky.

- Augustin je představitelem novoplatónismu.
- Stejně jako svatý Pavel učil, že člověk je od přirozenosti neschopný konat dobré skutky, ale z milosti boží jsou určití jedinci předurčení k věčnému spasení.
- Svatý Augustin rozvinul teologii duchovního života postavenou na lásce, moudrosti a spojenou s církví a Kristem.
- Podle Augustina dal Bůh člověku možnost svobodného rozhodování, proto je člověk svým vlastním pánem a “emancipován” od Boha.
- Augustin je známý svým sporem se severoafrickou církví donatistů.
- Augustin je jako světec vyobrazován jako učenec – s knihou, psacím brkem, nebo s hořícím srdcem po boku.
- V jeho přítomnosti je často anděl nebo novorozenecká podoba Ježíše.

6. Přednáška: Tomáš Akvinský
„Tomáš Akvinský „Věci, které milujeme, nám říkají, co jsme.“

Tomáš Akvinský, přezdívaný také jako Andělský doktor, byl katolický filozof a teolog scholastické kultury. Jeho práce byla vrcholným dílem scholastiky. Je považován za jednoho z 36 učitelů římskokatolické církve. V roce 1323 byl prohlášen za svatého. Z jeho myšlenek vychází filozofické a teologické směry starotomismus, tomismus a novotomismus. Jeho nejznámějším dílem je rozsáhlá Summa theologická. Napsal filozofické a teologické spisy, dopisy věnované své matce, komentáře k Bibli a k Aristotelovi.

- Tomáš Akvinský studoval v Neapoli, Římě, Boloni a v Paříži.
- Byl členem žebravého řádu dominikánů.
- Působil jako asistent Alberta Velikého v Kolíně nad Rýnem.
- Přednášel o filozofii a teologii mimo jiné v Paříži, Neapoli a Římě.
- Údajně měl vidění, ve kterém hovořil s Kristem.
- Zemřel cestou na druhý lyonský koncil, na který ho vyslal papež Řehoř X.
- Na svých cestách se setkal s různými významnými osobnostmi, se kterými mohl diskutovat o svých názorech.
- Jeho dílo vychází z Aristotelova díla a bylo ovlivněno také novoplatónismem.

7. Přednáška: Avicenna
„„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“

Ibn Síná, na Západě známý jako Avicenna, byl středověký perský filozof, lékař a polyhistor. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav zlatého věku islámu. Dochovalo se asi 240 jeho prací, z nichž bylo 150 věnováno filozofii a 40 medicíně. Je považován za otce moderní medicíny, ale také za hlavní postavu arabské středověké filozofie. Jeho dílo “Kánon medicíny” tvořil základy západního lékařství až do novověku. Avicenna se věnoval ale také astronomii, alchymii, geografii, geologii, psychologii, teologii, logice, matematice, fyzice a poezii.

- Avicennův otec, který byl výběrčím daní, zval domů pro syna učitele z význačných osobností.
- Avicenna se věnoval zejména studiu medicíny a jeho teorie vycházela z Hippokrata, Aristotela a Galéna.
- Byl dvorním lékařem bucharského vládce.
- Po smrti otce začal pracovat jako lékař na cestách a shromažďoval kolem sebe skupinu studentů, se kterými vedl filozofické rozhovory.
- Avicenna pracovní únavu zaháněl konzumací vína.
- Údajně na sobě prováděl chemicko-farmaceutické experimenty.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Václav Němec

filosof
Václav Němec se v 80. letech během studia na gymnáziu zapojil do karlovarského undergroundu, začal také chodit do kostela a navázal kontakty s režimem perzekvovanými katolickými faráři působícími v okolí.
V devadesátých letech vystudoval filozofii na FF UK v Praze, několik let studijně pobýval v Německu, získal doktorát z dějin filozofie. Působil na Vysoké škole Karlovy Vary, Filozofickém ústavu Akademie věd ČR, na Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a Filozofické fakultě UK, kde v roce 2019 habilitoval.
Václav Němec je komentátorem společenského dění a členem řady občanských iniciativ kritizujících korupci a prorůstání zločinu do politiky jako například Listopadová výzva, Pražské fórum nebo Vraťte nám stát. Nebojí se vystupovat ostře a nabídnout výhradně upřímné názory na současné dění.

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Velké postavy antické a středověké filozofie se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.