Online konference o dezinformacích

ÚČAST ZDARMA

Aktualizace Data

Přihlásit se na konferenci

0
lidí se již přihlásilo před vámi.

Pravda v digitálním věku

Dezinformace negativně ovlivňují naši společnost a ve svém důsledku i českou politiku a ekonomiku.

Přijďte se od přeních českých expertů dozvědět, jak je spolehlivě rozeznat a jak se proti nim můžeme jako společnost bránit.


3 večery
Účast ZDARMA
7 řečníků
Prostor na otázky

Účelem této konference je pomoci české společnosti lépe porozumět, jakým způsobem rozlišovat pravdivé informace od zavádějících či zmanipulovaných zpráv. Zaměříme se také na téma demokracie a proč je pro nás důležitá.

Konferenci pořádá Nadační fond Klubu Pátečníků a účast je pro všechny ZDARMA. Přihlásit se můžete ZDE >>

ŘEČNÍCI A TÉMATA

Tomáš Klvaňa

konzultant a publicista
Jak dezinformace vznikají, jak se šíří, jak je můžeme rozpoznat a jak proti nim bojovat?

Josef Holý

IT expert
Jak rozpoznat falešné foto generované AI (umělou inteligencí) a jakou hrozbu přináší deepfake videa?

Jakub Janda

ředitel Bezpečnostního centra evropských hodnot
Čína jako hrozba pro Evropu a pro Česko.

Petr Pithart

politik
O klíčových momentech a zvratech sametové revoluce.

Václav Němec

filosof
Demokracie a její principy, hodnoty a instituce.

Daniel Kroupa

filosof
Rozdíl mezi silnou a slabou demokracií.

Radkin Honzák

psychiatr
Osobnosti úžasné i porouchané.

REGISTRACE

 

Přihlaste se na online konferenci o dezinformacích

0
lidí se již přihlásilo před vámi.
ÚČAST JE ZDARMA
Všechny potřebné informace a odkazy na vysílání vám pošleme e-mailem.
PŘIPOJENÍ DO KONFERENCE
Do konference se jednoduše připojíte z jakéhokoliv počítače, telefonu i tabletu.
V přihlašovacím formuláři si můžete nastavit také možnost zaslání připomínací SMS.

PROGRAM KONFERENCE

Program prvního dne konference

Tomáš Klvaňa

konzultant a publicista
Tomáš Klvaňa je český novinář, publicista a akademik, který se významně podílel na diskuzích o médiích, politice a společenských otázkách v České republice. Specializuje se na mediální studia a komunikaci a je známý svými analytickými články a komentáři, které často zkoumají vztah mezi médii, veřejným míněním a politickými procesy.

Mimo svou novinářskou činnost působí také jako pedagog, kde se zaměřuje na výuku komunikačních dovedností a médií. Jeho práce a pohledy jsou oceňovány pro jejich hloubku a kritický přístup, což z něj činí respektovanou osobnost v oblasti mediálního a veřejného diskurzu v České republice. Klvaňova práce je zároveň přínosem pro pochopení dynamiky a významu médií v moderní společnosti.

V jeho přednášce se zaměříme na komplexní zkoumání fenoménu dezinformací. Především se podíváme na to, jak dezinformace vznikají, identifikujeme jejich zdroje a metody, kterými jsou vytvářeny. Vysvětlíme si, proč jsou některé dezinformace efektivnější než jiné a jaké psychologické a sociální faktory přispívají k jejich šíření.

Dále se zaměříme na proces šíření dezinformací. Prozkoumáme, jakým způsobem jsou dezinformace rozšiřovány pomocí sociálních médií, tradičních médií a osobních kontaktů. Zvláštní pozornost budeme věnovat roli algoritmů a sociálních bublin v tomto procesu.

Ve třetí části přednášky se budeme věnovat technikám a nástrojům pro rozpoznání dezinformací. Naučíme se, jak identifikovat nespolehlivé zdroje, rozpoznat zkreslené nebo manipulativní informace a jakým způsobem ověřovat fakta.

Závěrečná část bude zaměřena na strategie boje proti dezinformacím. Probereme různé přístupy, od legislativních opatření až po vzdělávací iniciativy. Ukážeme si, jak mohou jednotlivci, organizace a vlády efektivně čelit šíření dezinformací a podpořit pravdivé a transparentní informování.

Tato přednáška poskytne ucelený pohled na problém dezinformací a nabídne praktické nástroje pro jejich rozpoznání a boj proti nim. Je určena pro širokou veřejnost, odborníky v oblasti médií, vzdělávání a pro všechny, kteří mají zájem o ochranu informačního prostoru.


Petr Pithart

politik
Petr Pithart je významná osobnost české politiky a práva, známý především pro svou roli v politických změnách po sametové revoluci. Narodil se v roce 1941 a svou kariéru zahájil jako právník a akademik.

Po pádu komunistického režimu v Československu se stal jedním z klíčových politických hráčů, když působil jako premiér České republiky v letech 1990-1992. Později, v letech 1996 až 2000, zastával funkci předsedy Senátu Parlamentu České republiky.

Petr Pithart je známý svým liberálním přístupem, podporou demokracie a lidských práv, a také jako významný komentátor a autor několika knih zabývajících se právem, politikou a moderními dějinami České republiky. Jeho práce a politická činnost měly významný dopad na formování postkomunistické české společnosti a politického systému.

Jeho přednáška nabídne detailní pohled na klíčové momenty a zvraty sametové revoluce, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Přednáška bude rozdělena do několika hlavních částí, každá se zaměří na specifické události a jejich význam v kontextu revoluce.

Předvečer revoluce: Tato část se zaměří na politický a sociální kontext v Československu před rokem 1989. Prozkoumáme pozadí vzniku opozičních hnutí, vliv mezinárodní politiky (zejména perestrojky v SSSR) a stav společnosti, který přispěl k nárůstu nespokojenosti.

17. listopad 1989: Podrobně se zaměříme na události tohoto dne, který je považován za počátek sametové revoluce. Probereme průběh studentské demonstrace v Praze, zásah bezpečnostních složek a následné reakce veřejnosti.

Vznik Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí: Tato část přednášky bude věnována vzniku a roli klíčových opozičních hnutí. Zaměříme se na jejich požadavky, metody působení a významné osobnosti, jako byl Václav Havel a Alexander Dubček.

Generální stávka a další demonstrace: Prozkoumáme, jak tyto události posílily opoziční hnutí a jak přispěly k oslabení komunistického režimu. Zvláštní pozornost bude věnována roli médií a církevních organizací.

Dialog s vládou a přechod k demokracii: Tato část bude věnována jednáním mezi Občanským fórem, Veřejností proti násilí a komunistickou vládou. Popíšeme si, jak tyto rozhovory vedly k prvním svobodným volbám a následným politickým změnám.

Dlouhodobý dopad revoluce: Nakonec se zaměříme na dlouhodobé důsledky sametové revoluce. Diskutovat budeme o jejím vlivu na českou a slovenskou společnost, politiku, ekonomiku a mezinárodní vztahy, stejně jako o jejím odkazu v současném kontextu.

Přednáška posluchačům poskytne komplexní porozumění klíčovým momentům a zvratům sametové revoluce. Je určena pro studenty historie, politologie, pro všechny zájemce o moderní evropskou historii a pro ty, kdo chtějí lépe porozumět historickým událostem, které formovaly současnou středoevropskou politiku a společnost.

Program druhého dne konference

Josef Holý

IT expert
Odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Věnuje se tématu informační války, dezinformací a vlivu algoritmů technologických gigantů na náš život.

V jeho přednášce se zaměříme na dva hlavní aspekty související s umělou inteligencí ve vizuálních médiích: jak rozpoznat falešné fotografie generované AI a jaké hrozby přináší deepfake videa. Přednáška bude strukturována do následujících částí:

Úvod do AI generovaných obrázků a deepfake videí: Tato část poskytne základní přehled o tom, co jsou AI generované obrázky a deepfake videa. Vysvětlíme si, jakými technologiemi jsou tyto obrázky a videa vytvářeny a jaký pokrok v oblasti umělé inteligence umožnil jejich rychlý vývoj.

Rozpoznávání falešných fotografií generovaných AI: Zde se zaměříme na techniky a metody, které lze použít k identifikaci falešných fotografií. Podíváme se na vizuální znaky, jako jsou neobvyklé vzory v texturách, nesrovnalosti v osvětlení a stínech a nepřirozené chyby v anatomii na portrétech.

Pochopení deepfake videí: Probereme, co jsou deepfake videa, jak jsou vytvářena a jak se liší od tradičních metod falšování videí. Budeme diskutovat o technologiích, jako je generativní soupeřící síť (GAN) a strojové učení, které jsou základem pro vytváření deepfake videí.

Hrozby představované deepfake videi: Tato část se zaměří na potenciální hrozby, které deepfake videa přináší, včetně dezinformací, manipulace veřejného mínění, vlivu na politické procesy a osobní bezpečnost jednotlivců.

Legislativní a etické aspekty: Prozkoumáme legislativní a etické aspekty související s používáním a šířením AI generovaných obrázků a deepfake videí. Řekneme si o současných zákonech a regulacích a o potřebě etických směrnic pro používání těchto technologií.

Obranné strategie a nástroje: Představíme různé nástroje a strategie, které mohou být použity k detekci falešných obrázků a videí, včetně softwarových aplikací, AI algoritmů a forenzních technik.

Budoucí trendy a vývoj: Nakonec prozkoumáme, jakým směrem se může vývoj AI generovaných obrázků a deepfake technologií ubírat v budoucnosti a jaké nové výzvy a možnosti to může přinést.

Tato přednáška je určena pro širokou veřejnost, mediální profesionály, studenty technologie a práva a všechny, kteří mají zájem o dopady moderních technologií na společnost a informační prostředí. Cílem je poskytnout posluchačům důkladné pochopení problematiky, osvětlit potenciální hrozby a nabídnout nástroje pro rozpoznání a obranu proti těmto moderním metodám falšování.


Radkin Honzák

psychiatr
Radkin Honzák je významná osobnost v české psychiatrii známá pro svůj přínos v oblasti duševního zdraví a psychohygieny. Jeho práce zahrnuje široké spektrum činností, od klinické praxe přes vzdělávací a osvětovou činnost až po publicistiku.

Je autorem mnoha odborných článků a knih, v nichž se věnuje různým aspektům psychiatrie, včetně léčby psychických poruch, problematiky stresu a prevence duševních onemocnění.

Radkin Honzák je také známý svými veřejnými vystoupeními, v nichž často hovoří o důležitosti péče o duševní zdraví, a je respektován pro svůj empatický přístup k pacientům a schopnost komunikovat složité medicínské koncepty srozumitelně široké veřejnosti.

Jeho práce a odborné znalosti mají významný dopad na oblast psychiatrie v České republice.

Jeho přednáška, nazvaná "Osobnosti úžasné i porouchané", nabídne zajímavý pohled na široké spektrum lidské osobnosti, zkoumající jak ty, které jsou považovány za mimořádně pozitivní a inspirativní, tak i ty, které jsou vnímány jako problematické nebo porouchané. Přednáška bude rozdělena do následujících hlavních částí:

Definice a rozumění osobnosti: Úvodní část bude věnována základním definicím a teoriím osobnosti. Prozkoumáme, co formuje osobnost, jaký vliv mají genetika, výchova a sociální a kulturní faktory.

Příklady úžasných osobností: Tato část se zaměří na historické a současné příklady osobností, které jsou obecně považovány za inspirativní a mimořádné. Analyzujeme společné rysy, jako jsou vůdčí schopnosti, kreativita, odolnost vůči stresu a schopnost překonávat překážky.

Poruchy osobnosti: Zde se podíváme na různé typy poruch osobnosti, jejich symptomy a dopady na jednotlivce a jejich okolí. Budeme diskutovat o rozdílech mezi poruchou osobnosti a psychickým onemocněním.

Psychologické profily: Provedeme psychologické profily několika známých historických a současných osobností, které jsou považovány za "porouchané". Probereme, jak jejich osobnostní rysy ovlivnily jejich chování a rozhodování.

Vliv na společnost: Tato část se zaměří na to, jak mimořádně pozitivní i negativní osobnosti ovlivňují společnost. Řekneme si o vlivu, který mohou mít tyto osobnosti na politiku, kulturu a historii.

Rozvoj osobnosti: Probereme, jak mohou jednotlivci rozvíjet a měnit své osobnostní rysy. Prozkoumáme, jaké faktory přispívají k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji a jak lze pracovat na změně nežádoucích aspektů osobnosti.

Etické a morální otázky: Závěrečná část se zaměří na etické a morální otázky spojené s hodnocením a kategorizací osobností jako "úžasných" nebo "porouchaných". Budeme diskutovat o výzvách, které přináší subjektivní hodnocení osobnosti.

Cílem této přednášky je poskytnout posluchačům hlubší porozumění pro různorodost osobností, s důrazem na to, jak mohou jednotlivé rysy ovlivňovat chování jedince a jeho vliv na okolní svět. Přednáška je určena pro širokou veřejnost, studenty psychologie a sociologie a pro všechny, kdo mají zájem o lidskou povahu a její projevy.

Program třetího dne konference

Jakub Janda

ředitel Bezpečnostního centra evropských hodnot
Jakub Janda je uznávaný expert na otázky bezpečnosti a obrany. Působí jako ředitel Bezpečnostního centra evropských hodnot. Jeho práce se soustředí na analýzu a řešení hrozeb pro evropskou bezpečnost, se zvláštním zaměřením na ruskou dezinformační a hybridní válku, kybernetickou bezpečnost a obranu demokratických institucí.

Je často vyhledáván jako konzultant a komentátor pro své hluboké znalosti v těchto oblastech, je známý svým angažmá ve veřejném diskurzu a přispíváním do odborných publikací. Jeho práce v Bezpečnostním centru evropských hodnot a dalších souvisejících iniciativách představuje důležitý přínos k posílení bezpečnosti a stability v Evropě.

Zaměříme se na téma "Čína jako hrozba pro Evropu a pro Česko" a komplexně se podíváme na různé aspekty, ve kterých může být vzrůstající moc Číny vnímána jako hrozba pro evropské země a specificky pro Českou republiku. Přednáška bude rozčleněna do následujících částí:

Historický kontext a současný rozvoj Číny: Zde se zaměříme na historický vývoj Číny, její vzestup jako globální ekonomické a politické mocnosti a současné geopolitické ambice.

Ekonomické vlivy a závislosti: Podíváme se na ekonomické vztahy mezi Čínou, Evropou a Českou republikou. Prozkoumáme, jaké ekonomické vazby existují a jaká rizika mohou představovat, včetně závislosti na čínských investicích a obchodu.

Technologické a kybernetické hrozby: Tato část se zaměří na rostoucí význam Číny v oblasti technologií, zejména na obavy týkající se kybernetické bezpečnosti, špionáže a vlivu čínských technologických společností, jako je Huawei, na evropské telekomunikační infrastruktury.

Politický vliv Číny: Zde prozkoumáme čínské politické ambice a jejich potenciální dopady na Evropu a Česko. Zahrneme témata jako jsou politické nátlaky a šíření propagandy.

Lidskoprávní otázky a vliv na mezinárodní normy: Probereme, jak čínské porušování lidských práv a jeho snahy o změnu mezinárodních norem a hodnot mohou ovlivnit Evropu a Česko.

Diplomatické a mezinárodní vztahy: Zde se zaměříme na čínské diplomatické aktivity v Evropě a v České republice, včetně iniciativ jako je Nová hedvábná stezka a její dopady na mezinárodní vztahy a politickou stabilitu.

Strategie a možnosti obrany: Nakonec se podíváme na možné strategie, které může Evropa a Česko zvolit, aby čelily potenciálním hrozbám od Číny, včetně diverzifikace obchodních vztahů, posílení kybernetické bezpečnosti a mezinárodní spolupráce.

Tato přednáška je navržena tak, aby poskytla účastníkům hluboké porozumění komplexním výzvám, kterým Evropa a Česko čelí v souvislosti s rostoucí mocí Číny, a umožní jim formulovat informované názory a potenciální řešení těchto výzev.


Václav Němec

filosof
Po roce 1989 vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval několikaleté studijní pobyty na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a na Svobodné univerzitě Berlín. V roce 2006 obdržel doktorát a 2018 se habilitoval v oboru dějin filozofie. V současnosti působí v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuje se na antickou a středověkou filozofii, filozofii 20. století, filozofii práva a politickou filozofii. Překládá filozofickou literaturu z němčiny (např. Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Martin Heidegger). Bývá častým hostem veřejnoprávních médií, kde komentuje současné dění. Angažoval se též v řadě občanských iniciativ. Je autorem mnoha odborných statí a několika knih.

V jeho přednášce se zaměříme na koncept demokracie, její základní principy, hodnoty a instituce. Přednáška bude rozdělena do několika klíčových částí, které poskytnou komplexní pohled na demokracii jako politický systém a způsob organizace společnosti.

Úvod do demokracie: Zde se podíváme historický přehled vývoje demokracie, od jejích počátků v antickém Řecku až po současné formy.

Základní principy demokracie: V této části se zaměříme na základní principy demokracie, jako jsou svobodné a spravedlivé volby, právo na reprezentaci, právo na svobodu projevu a shromažďování, právní stát a rovnost před zákonem.

Hodnoty demokracie: Probereme základní hodnoty, na kterých je demokracie postavena, včetně svobody, rovnosti, spravedlnosti, pluralismu a toleranci. Ukážeme si, jak tyto hodnoty ovlivňují fungování demokratických společností.

Demokratické instituce a jejich fungování: Detailně se podíváme na různé instituce, které jsou zásadní pro fungování demokracie, jako jsou parlamenty, soudy, nezávislá média a občanské organizace. Prozkoumáme, jak tyto instituce spolupracují a jak jsou chráněny před zneužitím moci.

Typy demokracie: Tato část představí různé formy demokracie, včetně přímé demokracie, zastupitelské demokracie, prezidentského a parlamentního systému, a diskutuje o jejich výhodách a nevýhodách.

Výzvy a hrozby pro demokracii: Prozkoumáme současné globální výzvy, kterým demokracie čelí, jako jsou politický extremismus, dezinformace, korupce a vzestup autoritářských režimů. Budeme diskutovat o tom, jak tyto hrozby ovlivňují demokratické hodnoty a instituce.

Budoucnost demokracie: Závěrečná část přednášky se zaměří na otázky a úvahy týkající se budoucnosti demokracie. Probereme, jak technologický rozvoj, sociální změny a globalizace mohou formovat demokracii v příštích letech.

Tato přednáška poskytne posluchačům hluboký vhled do principů, hodnot a institucí demokracie, s přihlédnutím k historickým, současným i budoucím perspektivám. Je určena pro studenty politologie, veřejné správy, práva, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o politické vědy, filosofii a demokratickou praxi.


Daniel Kroupa

filosof
Daniel Kroupa je významná osobnost české filozofie a veřejného života, známý především pro svou práci v oblasti politické filozofie, etiky a sociálních věd. Jeho myšlenky a práce sahají do širokého spektra filozofických a společenských témat, zahrnující otázky lidské svobody, demokracie, morálních a etických dilemat moderní společnosti.

Je rovněž známý svým angažmá v politice, kde působil jako senátor a byl aktivním účastníkem veřejné debaty o demokracii a občanských právech v České republice. Jeho přístup se vyznačuje hlubokým intelektuálním základem, kritickým myšlením a schopností zprostředkovat složité filozofické koncepty širší veřejnosti. Daniel Kroupa se tak stal významným hlasem v české akademické a veřejné sféře, ovlivňujícím diskuse o klíčových aspektech demokratického a etického života v moderní společnosti.

Jeho přednáška se bude zabývat rozlišením mezi silnou a slabou demokracií, prozkoumávající klíčové faktory a charakteristiky, které odlišují tyto dva typy demokratických systémů. Přednáška bude strukturována do několika hlavních částí:

Úvod do konceptu silné a slabé demokracie: Tato část poskytne úvod do pojmu silné a slabé demokracie, vysvětlí historický a teoretický kontext těchto termínů a objasní, proč je důležité mezi nimi rozlišovat.

Charakteristiky silné demokracie: Zde se zaměříme na klíčové aspekty silné demokracie. To zahrnuje vysokou úroveň politické účasti občanů, efektivní vymáhání práva, transparentnost vládnutí, nezávislá média, silné občanské společnosti a efektivní mechanismy zabraňující korupci. Řekneme si, jak tyto faktory přispívají ke stabilní a zdravé demokracii.

Charakteristiky slabé demokracie: V této části se zaměříme na obvyklé rysy slabých demokracií, jako jsou omezená politická účast, nedostatečné vymáhání práv, vysoká míra korupce, omezená svoboda tisku, slabé občanské společnosti a nedostatečně rozvinuté demokratické instituce. Prozkoumáme příčiny a důsledky těchto charakteristik.

Přechod mezi slabou a silnou demokracií: Probereme, jak mohou země přecházet od slabé k silné demokracii, jak mohou posílit své demokratické instituce a procesy a prozkoumáme, jaké faktory přispívají k těmto změnám.

Výzvy a hrozby pro silné demokracie: Zde se zaměříme na výzvy, kterým čelí i silné demokracie, včetně politické polarizace, dezinformací a vnějších hrozeb, jako je mezinárodní terorismus nebo zásahy cizích mocností.

Tato přednáška je určena pro studenty politologie, veřejné správy, práva, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o filosofii, demokracii a politické systémy. Jejím cílem je poskytnout posluchačům hlubší porozumění tomu, co dělá demokracii silnou nebo slabou a jak lze demokratické systémy posilovat a chránit.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

REGISTRACE ZDARMA
Účast na konferenci je pro všechny zcela zdarma.
PŘIPOJENÍ DO KONFERENCE
Každý den konference vám do e-mailu zašleme odkaz na přednášky, které zrovna poběží.
V přihlašovacím formuláři si můžete nastavit také možnost zaslání připomínací SMS.
0
lidí se již přihlásilo

KDO KONFERENCI POŘÁDÁ?

Tuto konferenci pořádá Nadační fond Klubu Pátečníků. Jsme nezisková organizace, a proto je vstup na konferenci pro všechny ZDARMA.

 

Budeme moc rádi, pokud naši činnost finančně podpoříte pomocí darovacího formuláře níže. Celou vámi darovanou částku použijeme na propagaci této konference, aby její obsah mohl přinést hodnotu co nejvíce lidem. Automaticky od nás obdržíte potvrzení o daru, které si můžete dát do daňových nákladů.

 

Raději posíláte peníze napřímo bankovním převodem? Číslo účtu Nadačního fondu Klubu Pátečníků je: 2102382977 / 2010 (IBAN je: CZ4120100000002102382977)

CO ŘÍKAJÍ PÁTEČNÍCI?

Tomáš Halík

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Petr Pithart

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Daniel Kroupa

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hana Marvanová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dagmar Havlová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jefim Fištejn

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jaroslav Hutka

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Soňa Kodetová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Iva Šenkapoulová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

David Smoljak

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video