Perličky

z české historie

Perličky

z české historie

cyklus přednášek

Vydejte se na pouť za perličkami českých dějin, kterou vás provede prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., specialista na život poddaných, jejich vztahy, sexualitu, kriminalitu, rebélii, ale i politiku v pozdním středověku a novověku.

Jaroslav Čechura se nebojí témat, která jiní raději nezkoumají.

Věděli jste například, že mlynáři byli sexuální predátoři raného novověku? Že naivní stavové netušili, co je po Bílé hoře čeká? Že Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál? Nebo že Jakub Krčín z Jelčan byl kromě excelentního manažera taky pijanem a sukničkářem? Anebo že „zimní král” Fridrich Falcký přeplaval Vltavu, což byl na tehdejší dobu velmi kvalitní sportovní výkon?

Dozvíte se:

Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly?

Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?

Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna,“ tabu nebo nebyl?

Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

Co obsahuje

Cyklus Perličky z české historie ?

Přenášky jsou k dispozici ve video i MP3 formě, přístup získáváte napořád a můžete si je tak pustit kdykoliv a kdekoliv.

SEX V DOBĚ TEMNA

Jaroslav Čechura se jako první v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let a opírá se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů. V přednášce se například dozvíte:

- Byl sex v časech, které bývají nazývány „dobou temna“, tabu nebo nebyl?
- Jakou roli hrál takzvaný sňatkový pragmatismus?
- Jaký význam se přisuzoval slibu manželství?
- Jak veřejné mínění hodnotilo předmanželský sex?
- Jak bylo nakládáno s neprovdanými ženami, které otěhotněly, a s nemanželskými dětmi?
- Jak byly trestány sexuální delikty počínaje znásilněním a incestem konče?
- Jaké sexuální praktiky a jaké antikoncepční prostředky se používaly?

To jsou jen některé otázky, na které najdete v přednášce odpovědi. Leckoho možná velmi překvapí...

VÁCLAV IV., PODIVNÝ ČESKÝ KRÁL

Václav IV. bývá popisován jako nepříliš úspěšný panovník – více než správě země se věnoval lovu a pitkám. Pověstné byly i jeho nekontrolované výbuchy vzteku. V době největších krizí se spíše schovával, nežli by konal.

- Proč se proti němu vzbouřila vyšší šlechta v čele s moravským markrabětem Joštem?
- Z jakého důvodu nikdy neuměl sbírat a vyhodnocovat důležité informace?
- Proč nezvládal správně reagovat ve vyhrocených situacích?
- V jaké situaci se nacházel, když stanul v čele Českého království po smrti otce Karla IV.?
- Z čeho pramenila jeho neschopnost?
- Proč si Jaroslav Čechura myslí, že byl pravděpodobné homosexuálem?

Poznejte Václava IV. Jako člověka i jako krále, který uvízl v komplikované situaci po smrti svého otce Karla IV.

ČARODĚJNICE Z VELKÝCH LOSIN. MÝTUS NAŠICH DĚJIN?

Velké Losiny jsou spojovány s významnými čarodějnickými procesy. Podle dostupných pramenů se zdá všechno jasné. Nejsou přeci jen procesy spíše mýtem českých dějin? V přednášce se dozvíte:

- Jaké byly odlišnosti perzekucí podle výslechů zachycených ve smolných knihách na straně jedné a losinských protokolů na straně druhé?
- Byly perzekuce cíleným pronásledováním žen?
- Co skutečně stálo za čarodějnickými procesy?
- Jde o kruté události nebo jsou historicky přikrášleny?
- Jaké typy práva útrpného se nejčastěji používaly?

Probádejte čarodějnické procesy ve Velkých Losinách z jiných úhlů pohledu.

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ 1618 AŽ 1620. FATÁLNÍ OMYL STAVŮ?

České stavovské povstání v letech 1618–1620 bylo povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Chcete vědět:

- Jaká byla geneze událostí vedoucí k roku 1618?
- Co české stavy podcenily a proč?
- Kdo to všechno vlastně platil?
- Jaké byly klíčového osobnosti onoho dění?
- Co znamenala bitva na Bílé hoře pro stavy a další dekády?
- Jak probíhaly všední dny během let 1618 až 1620?

Prozkoumejte dva divoké roky z kulturního, hospodářského a politického hlediska s vhledem do běžného života tehdejších lidí.  

JAKUB KRČÍN Z JELČAN, PRVNÍ ČESKÝ MANAŽER

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Díky přednášce:

- Poznáte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře.
- Zjistíte, jaký byl jeho rodinný původ a kořeny.
- Do detailu prozkoumáte jeho osobní život.
- Objevíte obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.
- Zjistíte, jaký byl Jakub Krčín z Jelčan doopravdy.

Nahlédněte do „běžného dne” slavného rybníkáře, manažera a téměř obyčejného člověka.

ČESKÝ VENKOV V NOVOVĚKU. ZAPOMENUTÉ TÉMA?

Po bitvě na Bílé hoře přišla v českých zemích na řadu důkladná rekatolizace. Dějiny panovnických rodů, vysoké šlechty a hlavní události jsou známé. Jak se ale toto období dotklo venkova?

- Jak vypadal český venkov v době pobělohorské?
- Jak se jevila navenek poměrně jednolitá venkovská společnost v celé své složitosti?
- Jak vypadal každodenní „chléb” obyčejného rolníka?
- Jak na tom byly okrajové skupiny venkovské společnosti, jako byli tuláci, cikánské obyvatelstvo, zběhlí poddaní apod.?
- Jak fungovala migrace a mobilita venkovského obyvatelstva?

Objevte novověký venkov tak, jak ho neznáte.

STŘÍBRO: ZDROJ PROSPERITY STŘEDOVĚKÝCH ČECH

Stříbro hrálo klíčovou roli v prosperitě středověkých Čech, zejména ve 13. a 14. století. Objemné naleziště stříbra v Kutné Hoře a dalších lokalitách představovaly značný ekonomický zdroj pro české království. Těžba a zpracování stříbra nejenže přinesly bohatství a moc českým panovníkům, ale také podnítily ekonomický rozvoj, včetně růstu měst, obchodu a řemesel. Stříbro z Čech bylo vysoce ceněné a jeho obchodní cesty sahaly až do vzdálených částí Evropy. Toto období také vidělo vznik pražského groše, jedné z nejdůležitějších středověkých mincí, která posílila českou ekonomickou a politickou pozici v Evropě.

NAŠI KRÁLOVÉ A JEJICH DLUHY

Toto téma odkrývá zajímavé souvislosti mezi mocí a penězi v dějinách. Během středověku a raného novověku byla finanční situace panovníků často nejistá a problematická, ať už z důvodu válčení, stavby monumentálních staveb či podpory umění a vědy. Někteří králové se zadlužovali až po uši, čímž ovlivňovali nejen svou vlastní vládu, ale i ekonomickou stabilitu celé země. Jací králové byli nejvíce zadlužení a jaký to mělo dopad na politickou a ekonomickou situaci země?

ČECHY V DOBĚ HUSOVĚ

Husitské hnutí, které se odehrálo ve 14. a 15. století, zanechalo hluboké stopy nejen v historii Čech, ale i ve světových dějinách. Tato doba byla charakterizována náboženskými, společenskými a politickými změnami, které ovlivnily nejen tehdejší českou společnost, ale i Evropu jako celek. Přednáška se zaměřuje nejen na samotný život a dílo Mistra Jana Husa, ale i vznik husitství, jeho ideály a boje, které vyvrcholily v husitské války.

JAGELLONSKÁ EPIZODA

Jagellonské dynastie vládla v Čechách od konce 15. století do začátku 16. století. Toto období je zajímavé nejen z politického a vojenského hlediska, ale také z kulturního a sociálního. Jak se dostal Ladislav Jagellonský na český trůn? Zaměříme se na jeho vládu a vztahy s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Polskem a Uherskem. Důležitým tématem je také jeho manželka Anna Jagellonská a její vliv na české dějiny. V době vlády Jagellonců u nás nastal kulturní rozkvět.

POČÁTKY HABSBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNU

Tento přechod z Jagellonské dynastie na Habsburky měl zásadní důsledky pro české dějiny a politickou krajinu Evropy. Přednáška se věnuje událostem, které vedly k nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn po bitvě u Moháče v roce 1526 a jeho spojení s Českým královstvím a říší Svaté říše římské. Dále se zabývá důsledky habsburské vlády pro Čechy, včetně náboženských konfliktů a vzestupu protihabsburského odporu, který později vyústil v třicetiletou válku. Jaký vliv měli Habsburkové na českou kulturu a hospodářství a jaké bylo jejich postavení v rámci evropské politiky a diplomacie?

Kniha Kronika jednoho šílenství

s podpisem Jaroslava Čechury

Kniha Kronika jednoho šílenství: Čarodějnice na severní Moravě v 17. století se věnuje nejznámějším případům čarodějnických procesů na území českých zemí, které se odehrály na severní Moravě, zejména na Velkolosinsku a Šumpersku, v závěru 17. století. Na základě rozsáhlého a dosud málo zpracovaného materiálu kniha sleduje osudy žen i mužů obviněných z čarodějnictví, jejich každodenní život a obzor, přičemž ze zkoumání vyvstává poněkud jiný obraz čarodějnic a čarodějnictví, než bývá obvykle tradován v historické literatuře. Pozornosti se dostává pochopitelně i nejznámějším protagonistům procesů, jejichž osudy zvěčnil film Kladivo na čarodějnice – děkanu Kryštofu Lautnerovi a inkvizitorovi Bobligovi. Díky zpřístupnění výslechových protokolů, které jsou obsáhle citovány, nabízí kniha dramatický čtenářský zážitek.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

historik specializující se na novověké sociální dějiny
Jaroslav Čechura je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Základní vzdělání získal na školách ve Štáhlavech a Starém Plzenci, gymnázium absolvoval úspěšně v Blovicích. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Tituly kandidáta (1986) a doktora věd (1996) získal na Akademii věd. V letech 1990 až 1992 studoval v SRN. Od roku 1992 je docentem a od roku 2000 profesorem na FF UK v Praze.

V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník Archivu Národního muzea. Také přednáší na Technické univerzitě v Liberci.

Proč zakoupit cyklus Perličky z české historie?

Dostanou se k vám unikátní informace

Ušetříte čas, protože si přednášky užijete odkudkoliv

Přednášky budete mít navždy k dispozici jako videa i MP3.