Velké postavy antické filozofie

s Václavem Němcem

Velké postavy antické filozofie

cyklus 4 přednášek

o největších antických filozofech z vrcholného období

  • Antická řecká filozofie tvoří nejdůležitější součást (západní) antické filozofie. Rozvíjela se v období od 6. stol. př. n. l. do konce starověku.
  • Ve starověku se z filozofie oddělila astronomie, matematika a geometrie a dokonce tito filozofové položili základy většiny dalších věd.
  • V tomto přednáškovém cyklu se budeme bavit o osobnostech, které patřily do klasického období athénské filozofie (vrcholné období), kdy se pozornost soustřeďuje na člověka a lidskou společnost.
  • Sokrates, Platón, Aristoteles, Plótínos

Co získáte?

4 přednášky Václava Němce o největších antických filozofech z vrcholného období.

Součástí přednášek jsou také pracovní listy od Václava Němce a tematické obrázky.

Každé téma je rozděleno na kratší úseky po cca 30 minutách, abyste se mohli k přednášce kdykoliv pohodlně vrátit.

...a mnohem víc.

Co obsahuje

Cyklus 4 přednášek o Filozofii ?

SEZNAM PŘEDNÁŠEK
Záznam budete mít neomezeně k dispozici.

1. Přednáška: Sokrates
“Nejhorší nevědomost je zdánlivé vědění.”

Sokrates je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filozofie. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří pátrali po původu a příčinách světa, se soustředil na záležitosti člověka a společnosti. Cicero o Sokratovi prohlásil: „Snesl filozofii z nebe na zem.“

- Sokrates přišel s tím způsobem života a myšlení, který dnes nazýváme filozofií.
- Po Sokratově smrti probíhal ještě několik let spor o to, zda byl za bezbožnost a kažení mládeže odsouzen právem.
- Sokrates nenapsal žádné dílo, o jeho myšlení se můžeme dočíst u jiných autorů, zejména u Platóna, kterého dnes považujeme za Sokratova žáka. O Sokratovi psal také Xenofón nebo Aristoteles.
- Kdo to byli sofisté a proč s nimi byl Sokrates spojován? Čím se od sofistů odlišoval?
- Jak Sokrates smýšlel o moudrosti a vědění?
- Proč si Sokrates myslel, že má nedostatečné vědění na rozdíl od sofistů?
- Proč věštírna v Delfách Sokrata označila za nejmoudřejšího člověka?
- Proč měl Sokrates větší vědění než politici, básníci a odborníci?
- Co je to sokratovská metoda a proč tak zásadně ovlivnila západní kritické myšlení?
- Proč je před samotnou diskuzí podstatné položit otázku "co je to?"
- Sokratovská metoda je dodnes velmi aktuální, je to nástroj proti politické demagogii.
- Platón měl nedůvěru v demokracii, protože mu popravila jeho učitele.

2. Přednáška: Platón
“Když je něco rozumné, tak je to zároveň dobré.”

Platón je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec. Jméno Platón je pseudonym, jeho skutečné jméno bylo Aristoklés Britský filozof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filozofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, která pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím.

- Co je to zbožnost, krásno, myšlenka a logos podle Platóna?
- Co Platón myslel slovem idea? Jaké kritérium podle Platóna máme pro určení správného a nesprávného?
- Proč je v různých Platónových dialozích Sokrates vyobrazován odlišně? Co tímto rozporem zamýšlel?
- Jaké termíny zavedli filozofové a dodnes se používají v evropských jazycích?
- Často používáme slova, aniž víme, co říkáme. Filozofie je tu od toho, aby nám pomohla pochopit, co slova znamenají.
- Platón byl hodně hravý a jeho texty nelze brát doslova.
- Jak funguje idea dobra podle Platóna? Jak propojuje nauku o idejích se svými přírodovědnými teoriemi?
- Podobenství o jeskyni: jak souvisí s dnešními lidmi?
- Své spisy psal formou rozprav mezi svým učitelem Sokratem a dalšími osobami. Sokrates v nich svými otázkami pomáhá vyvrátit nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

3. Přednáška: Aristoteles
“Porozumět tomu, co jest.”

Aristoteles byl nejvýznamnějším žákem Platóna a také vychovatelem Alexandra Makedonského. Vyučoval v Platónově Akademii. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Podle Aristotelova vzoru se učilo na evropských vysokých školách až do konce 18. století.

- Aristoteles byl odsouzen za rouhání bohům
- Narozdíl od Platóna, který se zabýval otázkami člověka a společnosti, chtěl Aristoteles obsáhnout a uspořádat veškeré důležité vědění své doby. To zahrnovalo poznání o Zemi, obloze, přírodě, jazyku, společnosti, politice a umění.
- Položil základy různých věd: anatomie, astronomie, biologie, fyziky, ekonomie, etnografie, geografie, geologie, lingvistiky, logiky, meteorologie, politologie a dalších.
- Jak třídil věci podle rodů a druhů a proč je to stále aktuální pro současnou vědu?
- Proč každá změna musí mít svoji příčinu? Co tím Aristoteles myslel?
- Co je to jsoucno a co si Aristoteles myslí o nekonečnu?
- Co je to logika podle Aristotela?
- Jak se lišila nauka o přirozenosti podle Aristotela oproti dnešnímu pohledu?

4. Přednáška: Plótínos
„Každá duše má v sobě část toho, co je dole, zaměřené k tělu, a toho, co je nahoře, zaměřené k duchu.“

Plótínos, který se narodil v Egyptě, byl hlavním představitelem novoplatónismu. Byl žákem Ammónia Sakky z Alexandrie. Plótínos založil a vedl filozofickou školu v Římě. V Římě byl velmi uctívaný, a to například i u císaře Gallienuse. Chtěl založil město na základě Platónovy představy o státu, ale svůj nápad nezrealizoval. Jeho nauka měla zásadní vliv na formování křesťanské teologie.

- Plótínos se věnoval etickým otázkám a pojednání o světě.
- Co je to duše a duch podle Plótína?
- Co jsou to ideje podle Plótína a jak se liší jeho pohled oproti Platónovi?
- Co je to nejvyšší princip, tedy Dobro?
- Plótínos chtěl uspořádat Platónovo myšlení, tím se mu podařilo vytvořit originální filozofický systém.
- Jak chápal Bytí?
- Co je to Jedno neboli Absolutno?
- O co usiluje podle Plótínose lidská duše?
- Jaký mají mezi sebou vztah bůh a svět?
- Jak Plótínos vymezil subjekt a objekt?
- Co je příčinou všeho zla?
- Co si Plótínos myslel o reinkarnaci?

Získejte cyklus

přednášek na téma:

Velké postavy antické filozofie

Velké postavy antické filozofie
1190 Kč
Cyklus 4 přednášek:
Sokrates, Platón, Aristoteles, Plótínos
Pracovní listy od Václava Němce a tematické obrázky
4 přednášky
Neomezený přístup k záznamům
Odborný přednášející

30 dní garance vrácení peněz 

Rozhodli jsme se, že vám nabídneme testovací jízdu. S cyklem Antika, aneb co nám dala antikcá civilizace se můžete vzdělávat 30 dnů. A když pro sebe neucítíte opravdovou hodnotu, můžete z vlaku vystoupit. Máte šanci vzít své slovo zpět. Když se tak rozhodnete, budeme to bez otázek respektovat a vrátíme vám peníze.

Kdo vás bude přednáškami provázet?

Lektoři jsou vždy ti nejlepší ze svého oboru.

Václav Němec

filosof
Václav Němec se v 80. letech během studia na gymnáziu zapojil do karlovarského undergroundu, začal také chodit do kostela a navázal kontakty s režimem perzekvovanými katolickými faráři působícími v okolí.
V devadesátých letech vystudoval filozofii na FF UK v Praze, několik let studijně pobýval v Německu, získal doktorát z dějin filozofie. Působil na Vysoké škole Karlovy Vary, Filozofickém ústavu Akademie věd ČR, na Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a Filozofické fakultě UK, kde v roce 2019 habilitoval.
Václav Němec je komentátorem společenského dění a členem řady občanských iniciativ kritizujících korupci a prorůstání zločinu do politiky, jako například Listopadová výzva, Pražské fórum nebo Vraťte nám stát. Nebojí se vystupovat ostře a nabídnout výhradně upřímné názory na současné dění.